- - ALGEMENE VOORWAARDEN - -

 

 

 

Algemene voorwaarden Boekingen De Oude Pastorie Macharen 

 

Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor De Oude Pastorie, hierna de verhuurder genoemd, als voor degene die een boekingsovereenkomst bij De Oude Pastorie afsluit, hierna de huurder genoemd.

 

Tarieven De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en inclusief toeristenbelasting. De kosten van ontbijt zijn in het tarief begrepen. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.Tarieven van de verhuurde zijn steeds vrijblijvend en zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van de verhuurder worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De Oude Pastorie is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden..

 

Bevestiging van uw boeking en betaling Na uw boeking sturen wij u binnen twee weken een factuur toe.

Boekt u langer dan twee weken vooruit dan wordt u verzocht een voorschot van 50% van de factuur te betalen. De restbetaling dient twee weken voor aanvang van de boekingsperiode voldaan te worden. Bij boeking binnen twee weken voor aanvang van uw boeking, dient de factuur per ommegaande, uiterlijk binnen één week na ontvangst betaald te worden.

 

Annulering Bij annulering korter dan vier maanden vóór de boekingsdatum wordt 50% van het boekingsbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee maanden vóór de boekingsdatum wordt 75% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand voor de boekingsdatum is men het volledige huurbedrag verschuldigd. Wij raden u daarom aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Wij hebben goede ervaringen met www.allianz-assistance.nl .

 

Aankomst en vertrek De huurder kan de kamer vanaf 15:00 uur betrekken. De huurder dient de kamer op de vertrekdag vóór 11:00 uur te verlaten. De sleutel dient uiterlijk om 11:00 uur ingeleverd te worden bij de receptie. 

 

Parkeren De gasten kunnen hun auto parkeren op de openbare weg in directe nabijheid van De Oude Pastorie. Parkeren geschiedt op eigen risico.

 

Bewoning en bezoek Het is niet toegestaan meer personen in de kamer te laten overnachten dan waarvoor de kamer is geboekt. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Een kind dat gebruik maakt van een kinderbed, wordt niet meegeteld in het aantal aanwezige personen. Vanzelfsprekend mag er geen overlast optreden voor andere gasten en omwonenden. De verhuurder kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot De Oude Pastorie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 

Roken Er mag niet gerookt worden in de gemeenschappelijke ruimtes en de kamers van De Oude Pastorie.

 

Huisdieren zijn welkom, maar moeten van te voren aangemeld worden bij het huren van de woning. Ze dienen aangelijnd te blijven en niet andere gasten van De Oude Pastorie tot last te zijn. Het is verboden de dieren in de tuinen van De Oude Pastorie uit te laten of hun behoefte te laten doen.

 

Overmacht In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd.

 

Aansprakelijkheid De Huurder is aansprakelijk voor door hemzelf en diens gasten veroorzaakte schade en overlast. De verhuurder is niet aansprakelijk voor: - schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de terreinen of door het gebruik van de in de terreinen aanwezige faciliteiten; - schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; - onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen. Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen, als van gasten.

 

Privacy De verhuurder zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

 

Achtergebleven voorwerpen Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg met de verhuurder afhalen op het daarvoor afgesproken adres.

 

Vragen en opmerkingen Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de verhuurder op de Kerkstraat 2 te Macharen. Deze zal dan zo mogelijk voor een passende oplossing zorgen.

 

Slotbepaling Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niet anders is bepaald.

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van De Oude Pastorie Macharen.

 

 

Een prettig verblijf gewenst!